ഫാസ്സിസം/ശിവൻ തലപ്പുലത്ത്‌

നട്ടുനനച്ചു വളർത്തിയബോൻസായി ക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് വശംകെട്ടിരിക്കുന്നുഅകത്തളങ്ങളിൽ ഏമ്പക്കമിടുന്നുണ്ട്സ്പ്രിംഗ് ജീവ...more

അഭാഷാ സംസ്ഥാനം/രാമകൃഷ്ണൻ ചുഴലി

മെഡിക്കൽ കോളേജ്,ജനറൽ വാർഡ്ചുമയുടെ കൊത്തും കിളയുംകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദീർഘ വിലാപം.ഉച്ചത്തിളക്കം. ചിരിച്ചു കൊണ്ടേയ...more

എവിടെയോ ?/സുരേഷ് കുമാർ ജി

ഗഗനചാരികൾക്കിടയിലല്ലെന്റെമിഴിയിൽ, ഓർമ്മയിൽചിന്തയിലങ്ങനെ ഇമകൾ ചേർത്തട -യ്ക്കുമ്പൊഴുമെപ്പൊഴോഇരുളിലേയ്ക്കെന്...more

*കാറ്റിൽ…./റെജില ഷെറിൻ

ഇലകൾമുഴുവനായും നഷ്ടപ്പെട്ട ആ വലിയ മരത്തിന്റെ ചില്ലകൾ ആകാശത്ത് സദാ "ജീവിതം"എന്ന്കോറി വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു താ...more

കൊത്ത്/കണ്ണനാർ

കൊത്ത് ഞാൻനിന്നെ കൊത്തിനീഎന്നെ കൊത്തി, കൊത്തുതുടർന്നുപടർന്നുവിടർന്നുപറന്നു;ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾതൻജ്ഞാതാ,ജ്ഞാത ഭ്രമണപ...more

Chasing the Dream/ Sujatha Sasindran

It's time to reboundNot to the wishful daydreamBut to the outset, whereThe mysterious voyage commence. ...more

Dazzling ! but…/Geetha Ravindran

Lovely drops you shedin mighty moods,Diffusing in the vastnessround my entire domaindeflect in unison ! These...more

സ്വതന്ത്ര(വേ)വാഴ്ച/ ജയപ്രകാശ് എറവ്  

,വിവസ്ത്രനാവുമ്പോഴാണ്ഞാനൊരോ ദിനവും സ്വതന്ത്രനാവുന്നത്പകലന്തിയോളംചുളിവോചളിയോപറ്റാതെ ശരീരത്തെ പൊതിയുമ്പോൾഅതെൻ്റെ ന...more

പ്രണയം/അജിതൻ ചിറ്റാട്ടുകര

എനിക്കു കാണാംനിൻ്റെ നക്ഷത്രക്കണ്ണുകളിൽനിഴലിക്കുന്നനമുക്കിടയിലെ കടൽ.ചില നേരങ്ങളിൽഇളകാത്ത ഓളങ്ങളുടെ മടിയിൽതലചാ...more

എത്ര ശോകം/റസിയ മുഹമ്മദ്

ഒരു വട്ടം കൂടിയെൻ മാമല നാടിന്റെഹരിതമാം മേനിയെ കണ്ടു നിൽപ്പാൻഒരുമിച്ചിരുന്നോരി മലയാളി മണ്ണിന്റെകഥയോന്നു കേൾക്കുവാ...more