സൂക്ഷ്മാനന്ദ സ്വാമിയുടെ പുസ്തകം: ചില ആത്മീയസഞ്ചാരങ്ങൾ/എം.കെ. ഹരികുമാർ 

ശിവഗിരിജീവിതത്തിലെ സന്യാസാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുളവായ ആത്മീയമായ അവബോധത്തെ ഉപാധികളില്ലാതെ അപഗ്രഥിക്കാനും സ്വന്തം നിലയിൽ...more

ഇംപ്രസിയോ ഓണപ്പതിപ്പ് 2021/ഉള്ളടക്കം

ഇമ്പ്രെസ്സിയോ ഓണപ്പതിപ്പ് 2021 ഇംപ്രസിയോ ഓണപ്പതിപ്പ് 2021 കഥ ഫ്രൊഗോണഇരവി ...more

Impressio Onam special 2021/Ray of Hope/ Amogha

Teeth bared, eyes tapered to slits, spitting in rage,Paced up and down the narrow confines,An otter, grey.Fr...more

Impressio onam special 2021/Winged Chariot/Prameela Tharavath

Prameela Tharavath As a new sparkle to the burning fire- We  too merge with the divine machinery W...more

Impressio Onam Special 2021/Ray of Hope/Amogha

Amogha Teeth bared, eyes tapered to slits, spitting in rage,Paced up and down the narrow confines,An otter, ...more

Impressio Onam Special 2021 /A disastrous project called Silver Line/Ramachandran Karavaram

Ramachandran Karavaram In pursuance of Mr Pulappre Balakrishnan’s short essay titled ‘The heavy footprint of ...more

Impressio Onam Special 2021 /Fantasy/Deepa Sajith

Deepa Sajith Forever ! My dreamEncircling outskirtsOhh ! Mesmerises in meLadens fragrance…Bleaching hatredBloomin...more

The Novel War

The battle is fierce and frightening The unseen foe turned violent Breathless crowd chained their lives ...more

DREAM CLOUD

When dreams bloomed while reading Closed book clung to the chest The multicoloured dreams - danced ...more

In the domains of irrelevant passion

A demanding desireSouring upChasing me to the outskirts ofContagious passionTo enhance the beautyDeliberately smuggl...more