രണ്ടു കവിതകൾ

വൺവേയ്ക്കറ്റത്ത് അടിമുടി നിന്നെക്കോരി പ്രണയിച്ചതാണ് നിന്റെ രണ്ടടിക്കു പിറകെ ഒന്നരയടി കാലുകൾ നിരങ്ങിയതാണ് ...more

I See You

Prayers and appeals to see and hear Often ignored in our selfish preferences As the busy machine on the go H...more

Ode To Monsoon

Adorned as the queen of seasons You reigned supreme over the souls of earth Oh! divine monsoon.... As odes, epics,...more