വരൂ ,ജപ്പാനിലേക്ക് പോകാം 

പുസ്തകനിരൂപണം /എം.കെ. ഹരികുമാർ  യാത്രാവിവരണഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പതിവു വഴിയിൽ നിന്ന് മാറി ഹ്രസ്വവും സംക്ഷിപ്തവുമായ കു...more