ടെക്സ്ച്വൽ റിയാലിറ്റിയും സ്യൂഡോ റിയലിസവും/എം.കെ.ഹരികുമാർ

എം.കെ.ഹരികുമാർ ഒരാൾ ജീവിച്ചതോ ,കൃത്യമായി ഓർമ്മിച്ചതോ ,കേട്ടതോ ഒന്നുമല്ല സാഹിത്യകൃതിയിൽ എഴുതേണ്ടത്. അതൊക്കെ ആർക്കും സാധ്യമാണ്. ഒരു കഥ സങ്കല്...

By

കൊച്ചിപ്പെണ്ണ്…

നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു ശേഷംഇപ്പോഴുംഅറബിക്കടലിന്റെ റാണിമുലക്കച്ച കെട്ടുന്നത്ചീനവലകൾകൊണ്ടാണ്. പണ്ടേബിലാത്തിക്കപ്പലുകൾഅടുത്തേയ്ക്കുവരുമ്പോൾജൈനക്ഷേത്...

By പി.എൻ രാജേഷ് കുമാർ

സയാമിസ്ഇരട്ടകൾ

അക്ഷരങ്ങളുടെവൈദ്യുതാഘാതത്തിൽ തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെടുന്നവരുടെഓർമ്മയിലുള്ളസ്വപ്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽചിലത്; ഹിറ്റ്ലറിനു മീശയുണ്ട്ഗദ്ദാഫിക്കു മീശയില്ലഹി...

By കണ്ണനാർ

The Novel War

The battle is fierce and frightening The unseen foe turned violent Breathless crowd chained their lives In self-made prisons to break...

By Prameela Tharavath

DREAM CLOUD

When dreams bloomed while reading Closed book clung to the chest The multicoloured dreams - danced  in the dense clouds! Oh! ...

By Prameela Tharavath

എം.കെ.ഹരികുമാർ നവവത്സരപ്പതിപ്പ് 2021

എം.കെ.ഹരികുമാർ നവവത്സരപ്പതിപ്പ് 2021

By

VISITORS

147145
Total Visit : 147145

Advertise here

myimpressio myimpressio

Subscribe