സമൂഹം കാണാത്തത് കാണാൻ കവിയുടെ തൃക്കണ്ണ്: എം.കെ.ഹരികുമാർ

പ്രീത ടി.കെ യുടെ കവിതാസമാഹാരം പ്രകാശനം ചെയ്തു പ്രീത ടി.കെ. രചിച്ച 'ദ് ലവ് ട്രിയോ' എന്ന പുസ്തകം ഡോ. ടി.കെ. പ്രഭാകര...more