നവവത്സരപതിപ്പ് 2022/നമ്മൾ /സുകുമാരൻ കൂത്താട്ടുകുളം

മരമായ മരമെല്ലാം വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടുമരുഭൂമി തീർക്കുന്നു നമ്മൾപുഴയെല്ലാം കെട്ടിയടച്ചു കൊണ്ടവിടെല്ലാംമണിമേട തീർ...more

നവവത്സരപതിപ്പ് 2022/കൂട് തേടുന്ന പക്ഷികൾ/ കല്ലൂർ ഈശ്വരൻ പോറ്റി

വരിനെല്ലുകൊത്താൻ കൊതിക്കുന്നതത്തമ്മ ച്ചുണ്ടെൻ്റെയുള്ളിലെയന്തരാളങ്ങളെമുട്ടിയുരുമ്മുന്നു, പാത്തും പതുങ്ങിയുംതത...more