മച്ചി/ദീപാ സോമൻ

ഉഷ്ണിച്ച അപരാഹ്ന വിളർച്ചയിൽ പെറ്റിട്ട വല്ലായ്മയുടെ നെടുവീർപ്പുമായി വെറും സിമൻ്റ് തറയിൽ മലർന്നു കിടന്നു മച്ചി ...more