അനന്യമായ ഓർമ്മപ്പാതകളിൽ ലോകം ഇതാ പുനർജനിക്കുന്നു -പി. കെ.ഗോപിയുടെ കവിതകളിലൂടെ

എം.കെ.ഹരികുമാർ ഒരു വിമർശകനു സാഹിത്യകൃതി സ്വന്തം കല സൃഷ്ടിക്കാനുള്ളതാണ്. കലാനുഭവത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ ആവിഷ...more

അനന്യമായ ഓർമ്മപ്പാതകളിൽ ലോകം ഇതാ പുനർജനിക്കുന്നു

എം.കെ.ഹരികുമാർ ഒരു വിമർശകനു സാഹിത്യകൃതി  സ്വന്തം  കല സൃഷ്ടിക്കാനുള്ളതാണ്. കലാനുഭവത്തിൻ്റെ സ്വാഭ...more