മഴ വന്നപ്പോൾ/അംബികാദേവി കൊട്ടേക്കാട്ട്

വാനിൽ നിറയും കാറുകൾ കണ്ട്വർണ്ണമയിലുകൾ കൊണ്ടാടിപാറി വരുന്ന പൊടി മഴയിൽമാമരമെല്ലാം കുളിർകോരികല്ലിൽ വീണു തെറിച്ചൊരു ...more

അനുമോദനങ്ങളോടെ /എം.കെ. ഹരികുമാർ

അഡ്വ.പാവുമ്പ സഹദേവൻ രചിച്ച 'ഹെഗലിയൻ ദർശനവും മാർക്സിയൻ നൊസ്റ്റാൾജിയയും ' എന്ന പുസ്തകത്തിനു എഴുതിയ മുഖവുര ...more

സമൂഹം കാണാത്തത് കാണാൻ കവിയുടെ തൃക്കണ്ണ്: എം.കെ.ഹരികുമാർ 

പ്രീത ടി.കെ യുടെ കവിതാസമാഹാരം പ്രകാശനം ചെയ്തു.  കണ്ണൂർ :സമൂഹം ഒരുതരത്തിലും കാണാത്തതും കേൾക്കാത്തതുമായ കാ...more

ജീവജാലങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള ഒരേയൊരു കോഡ് /ജീവജാലങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള ഒരേയൊരു കോഡ് 

ചിന്തകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കാനൊക്കുമോ ? മനസ്സൊരു ചീത്ത പിശാചാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിൽ നി...more

ചിത്രശലഭവർണവിരചിതമായ/എം.കെ.ഹരികുമാർ

എനിക്ക് മനസ്സിൻ്റെകമിതാവാകണമെന്നുണ്ട് ,അത്രയെളുപ്പമല്ലെങ്കിലും ഞാനെൻ്റെ പുരാതനമായ തനിമകളിലേക്കു വല്ലപ്പോഴും മ...more

അഭിമുഖം /ആധുനിക വിമർശനകലയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് സംസാരിക്കുന്നു/എം.കെ.ഹരികുമാർ / ഷാജി തലോറ 

ഇതൾ മാസികയുടെ ഓണപ്പതിപ്പിനു വേണ്ടി  എം.കെ. ഹരികുമാറുമായി ഷാജി തലോറ നടത്തിയ അഭിമുഖം . മലയാള വിമർശനത്...more

കാലം/എം.കെ. ഹരികുമാർ

വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാൻമടിയായിരുന്നുകണ്ടതെല്ലാംകാണാമറയത്തേയ്ക്കുംകേട്ടതെല്ലാം മേഘങ്ങളിലേക്കുംപറന്നുപോയി കാണാൻ തു...more

മനസ്സും അന്യഗ്രഹജീവികളും/എം.കെ. ഹരികുമാർ

മനസ്സിനെ ഏതോഅന്യഗ്രഹജീവിയാണ്നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സ്നേഹിച്ചും രമിച്ചുംകഴിയുന്നവർഒരു കാരണവുമില്ലാതെപിണങ്ങുന്നു ,ശ...more

സായാഹ്നങ്ങൾ/എം.കെ. ഹരികുമാർ 

സായാഹ്നങ്ങളിലാണ്ഞാൻ ഏറ്റവുമധികംസമ്മർദ്ദപ്പെടുന്നത്.ആരോ അടുത്ത് വരുന്നു ,അകലുന്നു അറിയത്തക്കതല്ലാത്ത വിഷാദ...more

സ്നേഹിച്ച പക്ഷികൾ/എം.കെ. ഹരികുമാർ 

സ്നേഹിച്ച പക്ഷികൾക്കുനമ്മെ വേണംസ്നേഹത്തിൽഉണരുന്നു,വേവുന്നു,കരയുന്നുനമ്മൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സന്തോഷങ്ങൾചിലപ്പോൾ മുള...more