എം.എസ്.മണി :രാഷ്ട്രീയ ഭാവുകത്വവും ആക്റ്റിവിസ്റ്റ് പത്രപ്രവർത്തനവും

കേരളകൗമുദിയുടെ മുൻ  മുഖ്യപത്രാധിപരും കലാകൗമുദിയുടെ ചീഫ് എഡിറ്ററുമായിരുന്ന  ...more

Poems of Kunjunni

1. I am a rented house Whose? Who is residing in it? 2. Will ask the rising sun: Sun, Which is the East of the...more

ഫംഗസ്/കഥ

അവന്റെ സമീപത്ത് ഒരു ഫംഗസ് വളർന്നിരുന്നു. അവനെ നിരീക്ഷിക്കാനായി മുളച്ചുപൊന്തിയതാണത്. ഇത് വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് എഴുതിയ ...more

തത്ത്വചിന്തയുടെ എത്നോമൈക്കോളജി: ഫംഗസിന്റെ കലാവിരുത് 

എം കെ ഹരികുമാർ എഴുതിയ ഫംഗസ് സൃഷ്ടിപരമായ ഒരു വ്യതിയാനമാകുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് കഥാകൃത്ത് വിമൽ വിനോദ് റ...more

Moonlight has sweet smell

What a sweet smell to this moonlight! You know moonlight has sweet smell? Even to me it was unknown. I k...more

Screwpine

A screwpine Standing on my way Wearing crescent on the head, Scattering fragrance Wearing thorns in the body, ful...more

ഉറക്കം

ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുന്നവരുടെയിടയിൽ ഉറങ്ങിയുറങ്ങി ഉറക്കം കെട്ടവൻ ഞാൻ ഉറങ്ങിയുറങ്ങിയൊരു പരുവം വന്നവൻ ഞാൻ ആ...more

അപ്രിയ യാഥാർത്ഥ്യം

  ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം, എല്ലാ ഇല്ലായ്മകളേയും ദേദിച്ച്, ഒരു കപടമായ ആഢംബര സൌന്ദര്യം എടുത്തണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു....more

ഈ ഏകാന്തമാം കടൽതീരത്ത് !

അസ്തമയസൂര്യന്റെ ഓരത്ത് നിന്നൊരു നിലാപൊട്ട്, നിൻ വഴിത്താരകളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞ് മുഖം മറച്ചു മൂടുപടമിട്ടു മാറി നിൽ...more

അഘോരികൾ!

  മനസ്സിലും മസ്തിഷ്കത്തിലും ജ്വരം ബാധിച്ച് നിർജ്ജീവമായിത്തുടങ്ങിയ വികലചിന്തകൾക്ക് കനം കുറഞ്ഞ് അണുക്കൾ കാർന്നു...more