ആർ. രാമചന്ദ്രൻ:അച്ഛനെക്കുറിച്ചൊരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്

  ‘‘Father, your guiding hand on my shoulder will remain with me for ever’’ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയേണ...more

ഹരോള്‍ഡ് പിന്‍റ്റിന്‍റെ രണ്ടു കവിതകള്‍.

 പ്രേതം മൃദുലാംഗുലികളുടെ സ്പര്‍ശം അനുഭവപ്പെട്ട എന്‍റെ കഴുത്ത് ആരോ ഞെരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി. പരുക്കന്‍ ചുണ്ടു...more

ഫെയ്സ് അഹമ്മദ് ഫെയ്സിന്‍റെ മൂന്ന് കവിതകള്‍

1.കഴിഞ്ഞ രാത്രി രാത്രിയില്‍ മടങ്ങിയെത്തി, നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള എന്‍റെ നഷ്ടപ്പെട്...more

Old Stranger

  In the narrow streets, In the evenings, flowing quietly, On the sea shore In the dusks filled with sedim...more

Poems of Kunjunni

1. I am a rented house Whose? Who is residing in it? 2. Will ask the rising sun: Sun, Which is the East of the...more

A HANDFUL OF ASHES

Yesternight, When I was napping, Eyes closed, on illusory intoxication, Pushing open the casement, On d...more

Two Poems

DOG He loves. Does not know to ask anything in return. Only complete dedication. Give a handful of rice. Afterwa...more