അമ്മനിലാവ്

അമ്മേ നീ കടലാണ് നീയെൻ മാധവ മാസ വിഭാതസുഗന്ധം നീയെൻ പഞ്ചമരാഗമരാളഹൃദന്തം നീയെൻ ഇന്ദ്രിയ മഞ്ജരി! എന്നുടെ ജാതക ദേവനമെഴു...more

ശബ്ദം

ഞാൻ പറയുന്നത് കാഞ്ഞിരവേരിന്റെ രുചിയെക്കുറിച്ചാണെന്ന് ആർക്കാണു പറയുവാൻ കഴിയുക ? ചക്രവർത്തിയും അമാലന്മാരും മറ്റുള്ള ശബ...more

ആർത്തവം ഭയക്കുന്ന അച്ഛൻ ——————

ആർത്തവം ഭയക്കുന്ന അച്ഛൻ ----------------------------- മഴുവേന്തി മരംതേടി ഇടം കാലോ വലം കാലോ നീട്ടിയിറങ്ങിയ അമര...more

പേടി

പേടി ---------- എവിടെയും പേടിയുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ ചിന്നം വിളിക്കുന്നു: കുന്തിക്കു കർണ്ണനെ പേടി പുരുവിന് യയാതിയെ പേടി ...more