നീ എന്നെ വിസ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ/പാബ്ളൊ നെരൂദ

ഇതെങ്ങിനെയാണെന്ന്
നീയൊന്നറിയണം
ജനലഴികളിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ
വിളംബിതമായ ശരത്ക്കാലത്ത്
അരുണ ശാഖിയുടെ അറ്റത്ത്
മരുവുന്ന സ്ഫടിക ചന്ദ്രിക .
ഞാൻ ഒന്ന്  സ്പർശിച്ചാൽ,
തീജ്വാലകൾക്കടുത്ത്
ദുർഗ്രാഹ്യവും ജരാബാധിതവുമായ
 അശോക മരത്തടിയുടെ
ഭസ്മം
എല്ലാം എന്നെ നിന്നിലേക്കെത്തിക്കുന്നു.
എല്ലാം നിലവിലുള്ളതു പോലെ
പരിമളങ്ങൾ, പ്രകാശ സ്രോതസ്സ്,
 ലഘു ലോഹങ്ങൾ .
എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന
നീയാകുന്ന  തുരുത്തിലേക്ക്
അടുക്കുന്ന ചെറു നൗക .
ആട്ടെ ,അല്പാൽപമായി
നീ എന്നെ വിസ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ
ഞാൻ നിന്നെ
അൽ പാൽപം വിസ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും
നീ എന്നെ പൊടുന്നനെ
വിസ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ
പിന്നീടെന്നെ  പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല.
എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ
ഞാൻ നിന്നെ വിസ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും.
നീയത് ദീർഘമായും  വന്യമായും
ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ
എന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ
കടന്നുപോവുന്ന കൊടിക്കൂറയേന്തിയ കാറ്റ്
നിന്റെ അകക്കാമ്പിൽ പടർന്ന വേരുകൾ
നീ തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
ഓർക്കുക
അക്കാലം
ആ സന്ദർഭം
ഞാനെന്റെ കരങ്ങളുയർത്തുമ്പോൾ
എന്റെ വേരുകൾ പിഴുതെറിയപ്പെടുകയും
 വേറൊരു പ്രദേശത്തെ
 പിളർക്കുകയും ചെയ്യും
പക്ഷേ
ഓരോ ദിനവും
ഓരോ മണിക്കൂറും
ശമനമില്ലാത്ത മാധുര്യത്തിന്
വിധിക്കപ്പെട്ടവളാണ് നീയെന്ന്
നിനക്ക് തോന്നും
ഓരോ നാളും ഒരു പുഷ്പം
 എന്നെ  തിരഞ്ഞ്
നിന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ കയറി പറ്റുന്നെങ്കിൽ
എന്റെ മാത്രം  പ്രിയപ്പെട്ടവളെ,
എന്നിൽ ആ അഗ്നി ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും
എന്നിൽ നിന്നും ഒന്നും കൈമോശം വരുകയോ മറക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല
നിന്നിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്
പ്രിയപ്പെട്ടവളെ എന്റെ സ്നേഹം .
നീ ജീവിച്ചിരിപ്പോളം
നിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് എൻ കരങ്ങൾ
വേർപ്പെടാതെ നില നിന്നു പോരുകതന്നെ ചെയ്യും .
IF YOU FORGET ME
(Pablo Neruda )
I want you to know
One thing.
You know how this is
If I look
At the crystal moon,at the the red branch
Of the slow autumn at my window.
If I touch
Near the fire
The impalpable ash
of the wrinkled body of the log
Everything carries me to you
as if everything that exists.
aromas,light,metals
were little boats
that sail
Toward those isles of yours
that wait for me.
Well, now.
If little by little
You stop loving me.
I shall stop loving you
little by little
If suddenly
You forget me
do not look for me.
For I shall already have
forgotten you
If you think it long and mad
The wind of banners
that passes through my life
and you decide
to leave me at the shore
of the heart where I have roots.
remember
that on that day
at that hour
I shall lift my arm
and my roots will set off
to break another land.
But
If each day
each hour
You feel that you are destined
with implacable sweetness
If each day a flower
climbs up to your lips to seek
Ah! my love! ah!my own
in me all that fire is repeated
in me nothing is extinguished or forgotten
My love feeds on you love! beloved
and as long as you live it will be in your          arms
without leaving mine.

You can share this post!