കവിത എഴുതിക്കുന്നവർ

കണ്ണിൽ കരളിൽ സ്വപ്നങ്ങളിൽ കവിത വിരിയിക്കാമെന്ന് പരസ്പര വാഗ്ദത്തമേകി കൈ പിടിച്ച് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക...more

കൊറോണക്കാലത്തെ പ്രണയ(പനി)ച്ചൂട്

അകലെയിരിക്കുമ്പോളാണ് നിൻ്റെ ഹൃദയമിടിപ്പുകളെൻ്റെ ജീവതാളമായ് മാറുന്നത് അകലെയിരിക്കുമ്പോളാണു നിൻ്റെ പുഞ്ചിരി പൂനിലാവ്...more