സ്ത്രീ..

ഉഴുതുമറിക്കാൻ സ്ത്രീ പാടമല്ല ഉലകിൽ ഉയിരിൻ്റെ കാതലാണ് കളിപ്പാട്ടമല്ലവളെ തച്ചുടക്കാൻ യന്ത്രകോപ്പല്ല സ്ത്രീ അംബയാണ് ...more

കവിത എഴുതിക്കുന്നവർ

കണ്ണിൽ കരളിൽ സ്വപ്നങ്ങളിൽ കവിത വിരിയിക്കാമെന്ന് പരസ്പര വാഗ്ദത്തമേകി കൈ പിടിച്ച് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക...more

കൊറോണക്കാലത്തെ പ്രണയ(പനി)ച്ചൂട്

അകലെയിരിക്കുമ്പോളാണ് നിൻ്റെ ഹൃദയമിടിപ്പുകളെൻ്റെ ജീവതാളമായ് മാറുന്നത് അകലെയിരിക്കുമ്പോളാണു നിൻ്റെ പുഞ്ചിരി പൂനിലാവ്...more