ഒരുവൾ ഒറ്റയ്ക്ക്‌ ഒരു രാത്രിയിൽ

  1 പുറത്ത്‌ മഴയും രാത്രിയും . മഴയെന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇടിയും മിന്നലുമൊക്കെയായി പെയ്തുവീഴുന്ന പേമാര...more