ഒരു വേളയെങ്കിലും

ചേർക്കാം മനസിൽ മയിൽപ്പീലിത്തുണ്ടു പോൽ ചേലാർന്ന ചന്ദനപ്പൂവൊത്ത പൊൻമുഖം ചുരുൾമുടിത്തുമ്പിൽ തുളസി കതിർച്ചൂടും വാസന്ത ...more