ആർത്തവം ഭയക്കുന്ന അച്ഛൻ ——————

ആർത്തവം ഭയക്കുന്ന അച്ഛൻ ----------------------------- മഴുവേന്തി മരംതേടി ഇടം കാലോ വലം കാലോ നീട്ടിയിറങ്ങിയ അമര...more