പ്രിയദയുടെ പുരുഷാര്‍ത്ഥം/നോവൽ -7

7 ഗാന്ടകി --  പുതുരേണു ഇന്ദ്രനീലക്കണ്ണിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി. അവര്‍ അവരുടെ ലാപ്പുകളില്‍ അക്ഷരങ്ങള്‍ തെളിയുന്നതും മായു...more