ഋതുസംക്രമം /20

  വരാന്തയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ദിനേശ്ശ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബോർഡ് കണ്ടു . മനു സാർ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നു . ...more