വാക് ക്ഷേത്രം/ 11-15

11 അങ്ങ്‌ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ഗ്രാമത്തിലേക്ക്‌ വരണം - പുഴയോരത്ത്‌ നിന്ന അർദ്ധവിശ്വാസികൾ ഒരുമിച്ച്‌ പറഞ്ഞു. എന്തിന്‌? - സന...more