വാക് ക്ഷേത്രം/8-10

8 ഇടനിലക്കാരനും  വിശ്വാസികളും ഇരിക്കൂർ ഭക്തി ഗാനം പാടി ആനന്ദ നൃത്തം ചവിട്ടി.  ചവിട്ടിയ കാലുകൾ വഴികൾ പിന്നിട്ടു.  പിന...more