മലയാളം/പാർപ്പാകോട് വിക്രമൻ

മധുപൗർണമിയും മലർമഞ്ജരിയും

മടിയിൽ വളർത്തിയ മലയാളം,

മലയും, പുഴയും മഴവിൽക്കലയും

അഴകിൽപ്പോറ്റിയ മലയാളം

കനകനിലാവിൻ കൈതപ്പൂങ്കുല

മുടിയിൽച്ചൂടിയ മലയാളം

ആതിരരാവുകളമ്പിളിയൂഞ്ഞാ-

ലാട്ടിയുറക്കിയ മലയാളം

പൊന്നിൻചിങ്ങപ്പൂക്കളമുറ്റം

കണികണ്ടുണരും മലയാളം

നിളയുടെ കുളിരും കേളീ കലയും

പുളകം ചാർത്തിയ മലയാളം

കിളിമൊഴി പാടിപ്പാടിയുണർത്തിയ

കളമൊഴി, കതിർമൊഴി മലയാളം.

You can share this post!