ഞാന്‍

ഞാന്‍

എന്നോടു തന്നെ
വെറുതെ
പറയുകയാണ്:

ദു:ഖങ്ങളൊന്നും
പങ്കുവെച്ച്
നശിപ്പിക്കരുത്

ഹൃദയത്തില്‍
ഒരു കുഞ്ഞു ഖബറുണ്ടാക്കി
നല്ല വെള്ളത്തുണിയില്‍
പൊതിഞ്ഞ്
അടക്കം ചെയ്യുക

ശേഷം
അതിന്റെ-
പതിനാറടിയന്തിരവും
ആണ്ടും
മറക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍

അതിനേക്കാള്‍
നല്ല വിത്ത്
വേറെ ഇല്ല

You can share this post!