ഈ സമയവും കടന്നു പോകും

  'ഈ സമയവും കടന്നു പോകും, മറ്റൊരു സമയത്തിന്റെ കടവിൽ അരയന്നങ്ങൾ നീന്തുന്ന പുഴ' നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നത് നോക്കി ന...more