നീ എന്റെ മനസ്സിന്റെ പ്രതിച്ഛായ സൃഷ്ടിക്കുന്നു

പരിഭാഷ: രുപശ്രീ എം പി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമേ നീയാണ് പരമമായ സത്യം ഓരോരോ നിമിഷങ്ങളിലും നീ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്കുവേ...more