ഋതുസംക്രമം /19

  താൻ കൈവീശിക്കാണി ച്ചു . ഉടനെ മനു സാർ ബസ്സിൽകയറി ,തന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു . തന്റെ മുഖം വല്ലാതെയിരിക്കുന്നത...more