ആർ. രാമചന്ദ്രൻ:അച്ഛനെക്കുറിച്ചൊരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്

  ‘‘Father, your guiding hand on my shoulder will remain with me for ever’’ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയേണ...more