രാവണന്‍(ഏകാംഗ നാടകം )

  യുദ്ധപ്രവേശം --------- ത്രികൂടോപരി സ്വര്‍ണ്ണത്തില്‍ തിളങ്ങുന്ന ലങ്കാനഗരത്തിലെ പ്രധാനകൊട്ടാരം. പുറത്ത്  കട...more