കാവ്യചിത്രങ്ങൾ

ഇരിങ്ങാലക്കുട "ഇരുചാലിക്കിട"യിങ്കൽ മരുവുന്നോരു നാടിത് "ഇരുന്നു ശാല കൂടെ"ന്നും കരുതുന്നുണ്ടു നാടിനെ ! കൂടൽമാണ...more