മാർകഴി കാറ്റ്/കഥ

സന്ധ്യ ആകുന്നതിനു മുൻപേ പുറത്ത് ഇരുട്ട് വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു, തണുപ്പും., ബസ്സിൽഅധികമൊന്നും യാത്രക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്...more