കണ്ണുകൾ

തൂണിലും തുരുമ്പിലും മറഞ്ഞിരുന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് . ഇനി ഒന്നും മറയ്ക്കാനാവില്ല. ഇഷ്ടംപോലെ കൂസലില്ലാതെ കൈവീശി നടന...more