ആതുര സേവനം

  ഭക്ഷണം ഔഷധമാക്കിയ നാം ഔഷധം ഭക്ഷണമാക്കിത്തീർത്തു. ആതുര സേവനം വ്യാപാരമായപ്പോൾ ആതുര മനസ്സുകൾ ആകുലമായി. അംബ...more