അനന്തമായ കവിത

ഒരാധുനിക കാഴ്ച ബംഗ്ലാവില്‍ ഒരു പുരാതന ജൂത ദേവാലയത്തില്‍ ജൂത ദേവാലയത്തില്‍ ഞാന്‍. എന്‍റെ ഉള്ളില്‍ എന്‍റെ ഹൃദയം ...more