ഹരോള്‍ഡ് പിന്‍റ്റിന്‍റെ രണ്ടു കവിതകള്‍.

 പ്രേതം മൃദുലാംഗുലികളുടെ സ്പര്‍ശം അനുഭവപ്പെട്ട എന്‍റെ കഴുത്ത് ആരോ ഞെരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി. പരുക്കന്‍ ചുണ്ടു...more