ഫെയ്സ് അഹമ്മദ് ഫെയ്സിന്‍റെ മൂന്ന് കവിതകള്‍

1.കഴിഞ്ഞ രാത്രി രാത്രിയില്‍ മടങ്ങിയെത്തി, നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള എന്‍റെ നഷ്ടപ്പെട്...more