വ്യാധികൾ അകലും നാം സുഖപ്പെടും

ഭൂമിയിൽ പുതുമയുടെ ചാരുത വലിയൊരു വ്യാധിയുടെ കരിനിഴൽ ഒഴിഞ്ഞ പോലെ ചുറ്റുപാടുകളുടെ തെളിമയേറിയ കാഴ്ചകൾ കണ്ണുകൾക്ക്...more