അമ്മനിലാവ്

അമ്മേ നീ കടലാണ് നീയെൻ മാധവ മാസ വിഭാതസുഗന്ധം നീയെൻ പഞ്ചമരാഗമരാളഹൃദന്തം നീയെൻ ഇന്ദ്രിയ മഞ്ജരി! എന്നുടെ ജാതക ദേവനമെഴു...more