ഉറക്കം

ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുന്നവരുടെയിടയിൽ ഉറങ്ങിയുറങ്ങി ഉറക്കം കെട്ടവൻ ഞാൻ ഉറങ്ങിയുറങ്ങിയൊരു പരുവം വന്നവൻ ഞാൻ ആ...more