പ്രഹേളിക

  രാത്രിയേകാന്ത, മാകാശം ഘനശ്യാമം; നേർത്ത തേങ്ങൽപോലൊരു തെന്നലിടക്കിടെ മൂർത്ത ദു:ഖങ്ങളാം മരങ്ങളെയിളക്കുന്...more