സൂചിയും നുലുമായി

കാറ്റില്‍ പതിയിരുന്ന കഴുകന്‍

ചാടിയത്‌ ഒരു സൂചിയും നുലുമായി.

കണ്ണില്‍ കണ്ടവരെയെല്ലാം കോര്‍ത്തെടുത്തു.

ഒരു തീജ്വാല അത്‌ അരയില്‍ തിരുകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെയെല്ലാം ആ കഴുകന്‍ തീയില്‍ മുക്കി തുന്നി.

സ്വപ്നത്തിലും ജീവിതത്തിലും അദൃശ്യനായി വരാന്‍ അവന്‌ കഴിഞ്ഞു.

എല്ലാ ഭംഗികളെയുമവന്‍ സ്പര്‍ശിച്ചു,അവന്‍റെ രീതിയില്‍.

അവന്‌ സ്പര്‍ശനം ഒരു ഉണര്‍വ്വായിരുന്നു.

വറ്റി വരണ്ട മനസ്സുകളെ അവന്‍ അവ അറിയാതെ ,

പ്രതിമയിലെന്നപോലെ

തീ സ്പര്‍ശങ്ങള്‍ നല്‍കി ആദരിച്ചു,

പ്രേമിച്ചു.

You can share this post!