ആർ. രാമചന്ദ്രൻ:അച്ഛനെക്കുറിച്ചൊരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്

  ‘‘Father, your guiding hand on my shoulder will remain with me for ever’’ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയേണ...more

പ്രേമം

നിന്‍റെ ചുണ്ടുകള്‍ പനിനീര്‍പ്പൂവിതളുകള്‍ നിന്‍റെ പുഞ്ചിരി മുല്ലപ്പൂക്കള്‍ നിന്‍റെ കണ്ണുകള്‍ നീല സമുദ്രങ്ങള്‍...more

അനന്തമായ കവിത

ഒരാധുനിക കാഴ്ച ബംഗ്ലാവില്‍ ഒരു പുരാതന ജൂത ദേവാലയത്തില്‍ ജൂത ദേവാലയത്തില്‍ ഞാന്‍. എന്‍റെ ഉള്ളില്‍ എന്‍റെ ഹൃദയം ...more