സ്നേഹിച്ച പക്ഷികൾ/എം.കെ. ഹരികുമാർ 

സ്നേഹിച്ച പക്ഷികൾക്കു
നമ്മെ വേണം
സ്നേഹത്തിൽ
ഉണരുന്നു,
വേവുന്നു,
കരയുന്നു
നമ്മൾ

സ്നേഹത്തിൻ്റെ സന്തോഷങ്ങൾ
ചിലപ്പോൾ മുള്ളുകൾ പോലെയാണ് സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ
ഗന്ധർവ്വന്മാരാണ്
സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ
കിട്ടുന്നു മനുഷ്യരൂപം
സ്നേഹിക്കാത്തപ്പോൾ
നമ്മൾ അസുരന്മാർ …

നമ്മുടെ ചോറു തിന്ന
ഒരു പട്ടിയും
വേർപിരിയില്ല

നമ്മുടെ വെള്ളം കുടിച്ച
ഒരു കാക്കയും വിട്ടുപോവില്ല
നമ്മുടെ തലോടലേറ്റ
ഒരു പൂച്ചയും അകന്നു പോവില്ല
പൂച്ച സ്നേഹത്താൽ കരയും
പട്ടി സ്നേഹത്താൽ
ചിരിക്കും
പക്ഷികൾ സ്നേഹത്താൽ
ചിറകുകളിളക്കി
നോക്കും

home

You can share this post!