നിരര്‍ത്ഥകതയുടെ വേരുകള്‍

പ്രവീൺ പീതാംബരൻ

നിമിഷങ്ങള്‍ക്കൊരിക്കല്‍

നിശ്ചലമാവണം…!!

അന്ന്,
എണ്ണിപ്പകുത്തവയും
കൂട്ടിപ്പെരുപ്പിച്ചവയും
കണക്കിന്‍റെ
കളങ്ങളെ വിട്ടുപിരിയും..

അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല.

എങ്കിലുമതുവരെ ,
നിമിഷങ്ങളെണ്ണി
നിരര്‍ത്ഥകതയുടെ വേരുകള്‍
തേടെണ്ടതുണ്ട്…!

പൂജ്യങ്ങളുടെമേല്‍
പൂജ്യങ്ങള്‍
കൂട്ടിവെച്ചു
വിയര്‍ക്കേണ്ടതുണ്ട്…!
പാവക്കൂത്തിലെ
വിരലുകള്‍ക്കൊപ്പം
നൂലിന്‍റെയറ്റത്തു
ചലനമായി മാറേണ്ടതുണ്ട്…!

You can share this post!

Donate Now

For several years I have been spending much amount of time and money each month to move IMPRESSIO and other sites in good level. It is a free and ad-free literature site. No staff and no revenue. It is a passion. If it is valuable to you, please consider aiding its work with a donation. It will help me to enlarge the categories and content. You can donate monthly or anytime in any amount.

AC details :
M.k.Harikumar
Federal Bank, koothattukulam
Account number
11530100071573
Ifs FDRL0001006