അരുന്ധതി ഒരു നക്ഷത്രമല്ല

മേഘത്തൂവാലകൾക്കിടയിൽ
മുഖമൊളിപ്പിക്കാൻ വെമ്പുന്ന
താരകജൻമമല്ല നീ .
തമസ്സിന്റെ തണുപ്പകറ്റാൻ
സൂര്യനെ തിരയുന്നുമില്ല.
തുമ്പി ച്ചിറകിനു താങ്ങാനാവാത്ത
മഞ്ഞുകണത്തിന്റെ സ്വപനം.
പ്രണയ സൂര്യനിൽ ലയിക്കാൻ
കാത്തിരുന്നുവെന്നോ നീ .

You can share this post!