ഒരു കഥാകൃത്ത് ജീവിതത്തെ നോക്കുകയാണ്

മലയാളകഥയുടെ മുറ്റത്തേക്ക് ഇതാ ഒരു കഥാകൃത്ത് കാലെടുത്തു വയ്ക്കുകയാണ്. സതീശൻ എന്ന ഈ കഥാകൃത്തു നമ്മുടെ നാടിന്റെ പുര...more