വാക് ക്ഷേത്രം/ 16-20

16 സന്യാസിയപ്പന്റെ മുഖത്ത്‌ ആശ്ചര്യത്തിന്റെ അളവൊത്തു - അത്‌ ഇടനിലക്കാരൻ തന്നെയല്ലേ! അത്‌ ഇടനിലക്കാരൻ ഒന്നാമനാണ്‌.  ...more