മഴ/മിനി കാഞ്ഞിരമറ്റം


മേഘങ്ങൾ പൊഴിക്കുന്ന മഴയിൽക്കുളിക്കാം.
മനതാരിലെന്നുമൊരനുഭൂതിയോടെ.
മഴത്തുള്ളിക്കിലുക്കത്തിൻ
മാസ്മരലഹരിയിൽ,
ഒരു പാട്ടു മൂളിഞാൻ വെറുതെയിരുന്നു..
തോരാതെ പെയ്യുന്ന പുതുമഴ നോക്കി…
ഓർമ്മ തൻ പിന്നാംപുറത്തെയ്ക്കു പോയ്‌.
മഴയുടെ സാന്ത്വനവിരലുകൾ കൊണ്ടെൻ,
ഹൃദയത്തിലൊരു മിഴിനീർ അടർന്നു വീണു…
മറക്കുവാനാവാത്ത ഒരുപിടിയോർമ്മയായ്……
മഴയെന്നുമെന്നോട് ചേർന്നു നിന്നു !
………………………………………….

You can share this post!