നവവത്സരപതിപ്പ് 2022 അറിവ്/രശ്മി. എൻ.കെ

ഇത്ര നേരിയതോ
ഇരുട്ടി നേയും വെളിച്ചത്തിനേയും
വേർതിരിക്കുന്ന മറ!

ഒരു നൂലിടക്ക് അപ്പുറമിപ്പുറമോ
വേദനയും സന്തോഷവും ഇരിക്കുന്നിടം!

നാണയത്തിൻ്റെ
തലയും വാലും..
ഒന്നു തിരിച്ചിട്ടാൽ
എല്ലാം മാറ്റിമറിക്കുന്നത്

അതുവരെ ഉള്ളതിൻ്റെ
മായ്ച്ചെഴുത്ത്.

ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെ നടന്ന വഴിയിൽ നിന്ന്
വഴിമാറി നടക്കൽ.

ഇതു വരെ കാണാത്ത
ലോകത്തിലൂടെ ഉള്ള
സഞ്ചാരം.

ഒരു രത്നവ്യാപാരിയെപ്പോലെ
നിന്നെത്തന്നെ അതിസൂക്ഷ്മം
വിലയിടാം
ഉള്ളിലെകരടു കാണാം.

കനൽവഴികളുടെ
കാൽപ്പാടുകൾ കാണാം.

വെളിവും വളവും കാണാം
പുതിയൊരു ജന്മമാണത്

home

You can share this post!