തത്ത്വചിന്തയുടെ എത്നോമൈക്കോളജി: ഫംഗസിന്റെ കലാവിരുത് 

എം കെ ഹരികുമാർ എഴുതിയ ഫംഗസ് സൃഷ്ടിപരമായ ഒരു വ്യതിയാനമാകുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് കഥാകൃത്ത് വിമൽ വിനോദ് റ...more